Raport mbi Sigurimin e Cilësisë në Procesin Auditues për Veprimtarinë e Vitit 2012