Lidhje me Institucione Qendrore

Presidenti i Republikës
http://www.president.al

Kuvendi i Shqipërisë
http://www.parlament.al/

Këshilli i Ministrave
http://www.keshilliministrave.al/

Gjykata Kushtetuese
http://www.gjk.gov.al/

Prokuroria e Përgjithshme
http://www.pp.gov.al/

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive ILDKP
http://www.hidaa.gov.al/