Trajnime nga institucione ndërkombëtare

Në datat 5-9 Mars, Zyra Shtetërore e Auditimit të Hungarisë organizoi në Szarvas të Hungarisë Seminarin e Integritetit Ndërkombëtar Anti-korrupsion
Në kuadër të projektit IPA “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm”, 11 auditues dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës së Kontrollit të Lartë të Shtetit, z.Rinald Muça, zhvilluan një vizitë studimore në Gjykatën Holandeze të Auditimit (NCA).
Në datat 14-15 nëntor 2017, u zhvillua në Pragë, nen kujdesin e EUROSAI-t Seminari/Workshopi me temë “Auditimet në bashkëpunim (Cooperative Audits) ndërmjet SAI-ve”.
Në datat 05-08.06 në Lisbonë, Portugali u zhvillua seminari mbi njohjen dhe aplikimin e SAI-PMF (Sistemi i Matjes së Performancës) nga IDI (Inisitativa për Zhvillim e INTOSAI-t).
Më datë 5-9 Qershor 2017 Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë në “Workshop-in” nr. 6 të zhvilluar në Beograd të Serbisë
Nga data 25 – 26 Prill 2017, u zhvillua në Dubrovnik të Kroacisë nga Instituti Europian i Administratës Publike (EIPA), seminari me temë mbi “Prokurimin publik europian, financimin e Partneritetit Privat Publik dhe koncensioneve”.
Në datat 7-9 Shkurt, Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë në vizitën studimore në Zyrën Shtetërore të Auditimit të Kroacisë, në kuadër të projektit të binjakëzimit “Ngritja e kapaciteteve të auditimit të jashtëm në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Europian.
në datat 7 deri 9 nëntor 2016, në Ljubianë-Slloveni, në Workshopin me temë "Mashtrimi dhe Korrupsioni" organizuar pranë Qëndrës së Eksellencës së Financës (CEF).
Në datat 12 shtator -7 tetor 2016 në Noida të Indisë u zhvillua Programi i 131-të i Trajnimit Ndërkomëtar mbi “Auditimin në mjedis IT”
Në datat 11 deri me 13 maj 2016 u zhvillua workshop-i mbi Vetë-Vlerësimin e Auditimit IT (ITASA) në KLSH, me Moderatorë z. Ivo Koppelmaa nga Gjykata Evropiane e Auditorëve dhe z. Miroslav Ivanov nga Zyra Kombëtare Bullgare e Auditimit dhe Koordinatorin Lokal drejtor i drejtorisë së Auditimit TI Kozma Kondakçiu
Qendra për Ekselencë në Financë, CEF me qendër në Lubjanë, Slloveni organizoi përgjatë periudhës 15 qershor- 5 korrik, 2015 kursin online mbi “Zbatimin e Buxhetit”. ...
Në datat 29 deri më 1 korrik 2015 pranë Zyrës së Auditimit Suprem të Polonisë u mbajt takimi i 24-t i grupit të punës së Auditimit të Teknologjisë së informacionit të INTOSAI-t (WGITA) i pasuar nga takimi i 10 i grupit të punës së Auditimit të Teknologjisë së informacionit të EUROSAI ( WGIT).
Në datat 19 deri më 21.05.2015 u zhvillua në Gjykatën Evropiane të Audituesve në Luksemburg, workshop-i përmbyllës i Auditimit Paralel të Performancës mbi Eficiencën e Energjisë në vendet e Ballkanit Perëndimor
Në datat 10-11 Qershor 2015 në Luxembourg, në vijim të bashkëpunimit mes Gjykatës Evropiane të Audituesve (ECA) dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit
Në datat 09-10 Qershor 2015, në Vihula Manor - Estoni, u zhvillua....
Në datat 28-30 prill 2015 në Ljubljanë, Slloveni në Qendrën e Ekselencës për Financat (CEF) u organizua workshop-i me temë “Kontabiliteti i Kostos”
Në datat 24-26 Mars 2015, në Gjykatën Europiane të Audituesve (ECA) u zhvillua trajnimi me temë..
Auditimi i performancës në Gjykatën Evropiane të Audituesve (ECA)
Qendra për Ekselencë në Financë, CEF me qendër në Lubjanë, Slloveni organizoi përgjatë periudhës 15 qershor- 5 korrik, 2015 kursin online mbi “Zbatimin e Buxhetit”.
Më datat 8-12 dhjetor 2014, në kuadër të programit të Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-it (IDI), u zhvillua në Varshavë të Polonisë takimi i grupit të 2-të për IT Audit
Përdorimi i udhëzimeve të auditimit të përputhshmërisë (ISSAI 400 dhe 4000-4999) dhe praktika më e mirë.
Nga data 22 deri 24 tetor 2014, u zhvillua në Çeki, Pragë, Seminari me temë “Mbi auditimin e të ardhurave të Buxhetit të Shtetit, shkëmbim ekperiencash, problematikash dhe praktikat më të mira”, organizuar nga EUROSAI dhe Zyra Supreme e Auditimit të Çekisë (NKU), me pjesëmarrjen e 21 shteteve anëtare të EUROSAI si dhe me prezencën e përfaqësuesve të Gjykatës Europiane të Llogarive. Nga KLSH morën pjesë Albana Agolli, drejtore e Departamentit të Auditimit të të Ardhurave Publike, Ermal Yzeiraj, drejtor i Drejtorisë Juridike, Sigurimit të Cilësisë dhe Analizës së Riskut dhe audituesit Agron Opari dhe Yrjada Jahja.
Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit, të nënshkruar më datë 16.11.2012, ndërmjet Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj dhe Presidentit të Gjykatës Turke të Llogarive, z. Recai Akyel, një grup prej 18 audituesish të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në datat 13-16 Tetor 2014, morën pjesë në..
Në datat 30 shtator dhe 1-2 tetor 2014 u krye procesi i vetëvlerësimit të IT me moderim nga Z. Massimo Magnini e z.Alberto Parisi nga SAI i Zvicrës dhe
”Roli i auditit të brendshëm në menaxhimin e riskut, mashtrimit dhe riskun në IT” zhvilluar në zyrat e Qendrës së Ekselencës në Financë (CEF), Lubjanë Sloveni.
Në vijim të bashkëpunimit ndërmjet KLSH-së dhe Iniciativës për Zhvillim të INTOSAI-t (IDI) ...
Në datat 12-16 maj 2014, z. Bajram Lamaj, Drejtor i Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit dhe Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme dhe audituesi z.Idlir Dervishi, morën pjesë në trajnimin e zhvilluar në zyrat e Auditorit të Përgjithshëm të Norvegjisë në Oslo..
Funksioni i audituesve të jashtëm publikë vijon të marrë rëndësinë e duhur dhe prej tij kërkohet gjithnjë e më shumë gjatë dekadave së fundit. Pritshmëritë e grupeve e interesit si: Parlamenti, Qeveria dhe publiku po vendosin gjithnjë e më tepër presion mbi auditimin e jashtëm publik duke kërkuar në të njëjtën kohë transparencë dhe përgjegjshmëri mbi përdoruesit e fondeve publike. Tashmë publiku dhe grupet e tjera të interesit duhet të ndërgjegjësohen se auditimi është një mjet i rëndësishëm për ta në vlerësimin e cilësisë së rezultateve dhe performancës së njësive publike e qeveritare përfshirë : sistemet, procedurat, punonjësit po ashtu dhe pasqyrat financiare. Audituesit e sotëm kërkohet të kenë një formim multidimensional me eksperiencë të tillë që të jenë të aftë të kuptojnë se si komponentët e veprimtarive të institucioneve të audituara funksionojnë dhe ndërveprojnë ndërmjet tyre.
Në datat 5-7 mars 2014, audituesit Idlir Dervishi dhe Fatmir Iliazi morën pjesë në trajnimin (workshop) të zhvilluar në Qendrën e Ekselencës në Financë (CEF) në Ljubljanë- Slloveni, i cili kishte si objekt dhënien e një pasqyre të detajuar mbi “Fondet IPA në Kornizën Financiare Shumëvjecare 2014-2020 të BE-së”. Trajnimi u krye nga z. Mojmir Mrak, profesor në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Ljubjanës dhe znj. Andreja Jerina, Sekratare për Shtetin në Ministrinë e Agrikulturës dhe Mjedisit në Slloveni.
Si pjesë e përpjekjeve të Inisiativës për Zhvillim të INTOSAI-t (IDI) për të mbështetur Institucionet Supreme të Auditimit në zbatimin e Standarteve të INTOSAI-t dhe rritjen e ndërgjegjësimit për ISSAI-t që kanë të bëjnë me auditimet financiare, IDI në bashkëpunim me Institutin e Kombeve të Bashkuara për Trajnime dhe Kërkim....
Në datën 3 Shtator 2013 u zhvillua në Tiranë workshop-i me temë “Vijimësia e Bashkëpunimit Rajonal në fushën e Auditimit të Performancës”, i cili pasonte punimet e seminarit “Auditimi i Performancës: Rruga drejt suksesit” që u mbajt në Bruksel në Majin e këtij viti...
Në datat 21-23 maj 2013, grupi trainues i SIGMA-s, me përfaqësuesit hollandezë z. Joop Vrojlik, këshilltar i lartë i programit SIGMA, z. Jan Velthoven, përfaqësues i zyrës juridike në Gjykatën holandeze të Llogarive dhe znj. Hilde van Dike, përfaqësuese e Gjykatës Evropiane të Llogarive, u zhvillua një trainim mbi “Raportimin mbi Auditimin e Performancës”.
Në periudhën 11- 15 Shkurt dhe 11 -15 Mars 2013, në Prishtinë u zhvillua trajnimi me temë : Qeverisja dhe Kontrolli”. Kursi i Trajnimit kishte si qëllim të përgjithshëm “ Të ndihmojë pjesëmarrësit në njohjen dhe kuptimin e koncepteve kryesore që lidhen me proceset e qeverisjes dhe kontrollit në organizatat e sektorit publik”. Moduli “ Qeverisja dhe Kontrolli” është pjesë e Programit të Certifikimit të Audituesve të Jashtëm në Kosovë, si detyrim ligjor për të gjithë stafin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.
Në vazhdim të bashkëpunimit të shkëlqyer me Gjykatën e Auditimit të Sllovenisë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Z. Bujar Leskaj u takua në kryeqytetin e Sllovenisë, Ljubljanë, me homologun e tij z. Igor Šoltes.