Të tjera

Shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet SAI-ve" ku është përfshirë edhe kontributi KLSH-së.
Ky botim, Revista Ndërkombëtare e Auditimit të Jashtëm Publik, Janar 2014, volumi 41, Nr.1, vjen pranë jush si pjesë e kolanës së botimeve te KLSH-së...
Në mbyllje të vitit 2013, Kontrolli i Lartë i Shtetit u fokusua në një drejtim tjetër të punës së tij, atë të kërkimit shkencor, nëpërmjet organizimit të Konferencës së Dytë Shkencore me temë”Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotme”. [...]
Rezultate 1 - 30 / 31