Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

p;

 

Nr. Rendor
Data e rregjistrimit
të kërkesës
Objekti
Data e kthimit
të përgjigjes

Statusi i kërkesës

Tarifa

1.

15.09.2015

Kerkese per Informim

21.09.2015

kthyer përgjigje

 

2.

21.09.2015

Kerkese per Informim

23.09.2015

kthyer përgjigje

 

3.

11.04.2016

Kërkesë për verifikim ankese

(planifikim auditimi )

20.04.2016

kthyer përgjigje

 

4.

16.05.2016

Kerkese per Informim

26.05.2016

kthyer përgjigje

 

5.

24..05.2016

Kerkese per Informim

(Raport Auditimi)

31.05.2016

kthyer përgjigje

 

6.

12.07.2016

Kerkese per Informim

(3 Raporte Auditimi)

13.09.2016

kthyer përgjigje

 

7.

15.07.2016

Kerkese per Informim

(7 Raporte Auditimi)

13.09.2016

kthyer përgjigje

 

8.

20.07.2016

Kerkese per Informim

(4 Raporte Auditimi)

13.09.2016

kthyer përgjigje

 

9.

26.07.2016

Kerkese per Informim

(9 Raporte Auditimi)

13.09.2016

kthyer përgjigje

 

10.

24.10.2016

Kerkese per Informim

31.10.2016

kthyer përgjigje

 

11.

25.10.2016

Kërkesë për Informim

31.10.2016

kthyer përgjigje

 

 

12.

25.10.2016 Kërkesë për Informim

31.10.2016

kthyer përgjigje

13.

15.11.2016

Kërkesë për Informim

(1 Raport Auditimi)

22.11.2016

kthyer përgjigje

14.

23.11.2016

Kërkesë për Informim

11.01.2017

kthyer përgjigje

15.

16.12.2016

Kërkesë për Informim

11.01.2016

kthyer përgjigje

16.

19.12.2016

Kërkesë për Informim

29.12.2016

kthyer përgjigje

17.

21.12.2016

Kërkesë për Informim

13.01.2017

kthyer përgjigje

18.

22.12.2016

Kërkesë për Informim

(3 Raport Auditimi)

29.12.2016

kthyer përgjigje

19.

27.12.2016

Kërkesë për Informim

13.01.2017

kthyer përgjigje

20.

12.01.2017

Kërkesë për Informim

19.01.2017

kthyer përgjigje

21.

18.01.2017

Kërkesë për Informim

(Raporte Auditimi)

19.01.2017

kthyer përgjigje

22.

19.01.2017

Kërkesë për Informim

23.01.2017

kthyer përgjigje

23.

20.01.2017

Kërkesë për Informim

31.01.2017

kthyer përgjigje

24.

24.01.2017

Raportin e FSDKSH 2016

31.01.2017

kthyer përgjigje

25.

26.01.2017

2012-2015 Albpetrol

10.02.2017

kthyer përgjigje

26.

21.02.2017

Raportin e ARSH per vitin 2016

22.02.2017

kthyer përgjigje

27.

21.02.2017

Kërkesë për Informim

02.03.2017

kthyer përgjigje

28.

09.03.2017

Kërkesë për Informim

13.03.2017

kthyer përgjigje

29.

12.03.2017

Raportin e Aluizmit Lezhe

17.03.2017

kthyer përgjigje

30.

21.03.2017

Raporte Auditimi

07.04.2017

kthyer përgjigje

31.

21.03.2017

Kërkesë për Informim

07.04.2017

kthyer përgjigje

32.

27.03.2017

Kërkesë për Informim

07.04.2017

kthyer përgjigje

33.

30.03.2017

Kërkesë për Informim

03.04.2017

kthyer përgjigje

34.

31.03.2017

Raporte Auditimi

03.04.2017

07.04.2017

kthyer përgjigje

35.

27.03.2017

Kërkesë për Informim

18.04.2017

kthyer përgjigje

36.

04.04.2017

Kërkesë për Informim

05.05.2017

kthyer përgjigje

37.

07.04.2017

Kërkesë për Informim

20.04.2017

kthyer përgjigje

38.

24.04.2017

Kërkesë për Informim

Raporte Auditimi

03.05.2017 dhe 09.05.2017

kthyer përgjigje

39.

27.04.2017

Kërkesë për Informim

08.05.2017

kthyer përgjigje

40.

28.04.2017

Kërkesë për Informim

08.05.2017

kthyer përgjigje

41.

22.05.2017

Kërkesë për informacion

02.06.2017

kthyer përgjigje

42.

31.05.2017

Kërkesë për informacion

08.06.2017

kthyer përgjigje

43.

05.06.2017

Kërkesë për informacion0

05.06.2017

08.06.2017

kthyer përgjigje

44.

14.06.2017

Kërkesë për informacion

21.06.2017

kthyer përgjigje

45.

14.06.2017

Kërkesë për informacion

23.06.2017

kthyer përgjigje

46.

20.06.2017

Kërkesë për informacion

30.06.2017

kthyer përgjigje

47.

09.06.2017

Kërkesë për informacion

12.06.2017

kthyer përgjigje

48.

12.06.2017

Kërkesë për informacion

17.06.2017

kthyer përgjigje

49.

22.06.2017

Kërkesë për informacion

07.07.2017

kthyer përgjigje

50.

01.08.2017

Kërkesë për informacion

08.08.2017

kthyer përgjigje

51.

15.08.2017

Kërkesë për informacion

07.09.2017

kthyer përgjigje

52.

20.09.2017

Raport Auditimi

21.09.2017

Kthyer përgjigje e plote 05.10.17

53.

21.09.2017

Raport Auditimi

22.09.2017

kthyer përgjigje

54.

27.09.2017

Raport Auditimi

09.10.2017

kthyer përgjigje

55.

20.10.2017

Raport Auditimi performance

30.10.2017

kthyer përgjigje

56.

06.11.2017

Raport Auditimi

14.11.2017

kthyer përgjigje

57.

27.11.2017

Raport Auditimi

07.12.2017

kthyer përgjigje

58.

25.01.2018

I. H Raporte të Auditimit për Alb Petrol 2015-2017

31.01.2018

kthyer përgjigje

58.

29.01.2018

E. F Raporte Auditimi për QSUT 2010-2013

02.02.2018

kthyer përgjigje

59.

12.01.2018

D. D Organikën e KLSH

19.02.2018

kthyer përgjigje

60.

27.02.2018

B. M. Pjesë të nje Raport i Auditimi zhvilluar në KESH sh.a

07.03.2018

kthyer përgjigje

61.

09.03.2018

S.H. Informacion

23.03.2018

kthyer përgjigje

62

05.04.2018

A.K Raporte auditimi dhe shkresa shoqeruese

13.04.2018

kthyer përgjigje

63

18.06.2018

E Gj Raporte auditimi

25.06.2018

kthyer përgjigje

64

04.07.2018

B Raporte auditimi

06.07.2018

kthyer përgjigje

65

27.06.2018

T D

06.07.2018

Po

66

04.07.2018

EH

26.07.2018

Po

67

25.07.2018

S A

01.08.2018

Po

68

25.07.2018

AB

29.08.2018

Po

69

26.07.2018

M K

22.08.2018

Po

70

30.07.2018

G E

31.08.2018

Po

71

04.08.2018

GE vendimi email

24.08.2018

Po

72

22.08.2018

A D

30.08.2018

Po

73

29.08.2018

G E

31.08.2018

Po

74

28.08.2018

AB

04.09.2018

Po

75

06.092018

EH

13.09.2018

Po

76

10.09.2018

MLL

13.09.2018

Po

77

11.09.2018

SC

14.09.2018

Po

78

05.10.2018

B

09.10.2018

Po

79

08.10.2018

R

19.10.2018

Po

80

04.12.2018

FB

11.12.2018

Po

81

18.12.2018

AM

19.12.2018

Po

82

24.12.2018

OM

08.01.2019

Po

83

31.12.2018

RH

08.01.2019

Po

84

04.01.2019

M.M

15.01.2019

po

85

10.01.2019

L.A

17.01.2019

po

86

14.01.2019

F.B

25.01.2019

po

87

17.01.2019

P.TH

22.01.2018

po

88

22.01.2019

G.E

28.01.2019

po

89

22.01.2019

G.E

28.01.2019

po

90

22.01.2019

E.D

28.01.2019

po

91

25.01.2019

M.K

28.01.2019

po

92

19.02.2019

Th.S

12.03.2019

po

93

20.02.2019

H.H

13.03.2019

po

94

04.03.2019

G.E

08.03.2019

po

95

08.03.2019

A.K

18.03.2019

po

96

20.03.2019

A.B

04.04.2019

po

97

22.03.2019

D.D

02.04.2019

po

98

11.04.2019

F GJ

18.04.2019

po

99

06.05.2019

C N

16.05.2019

po

100

13.05.2019

E T

21.05.2019

po

101

08.07.2019

F S

17.07.2019

po

102

12.07.2019

M K

18.07.2019

po

103

04.07.2019

E K

19.07.2019

po

104

08.08.2019

E D

26.08.2019

po

105

26.08.2019

M D

27.08.2019

po

106

05.08.2019

A V & L B

29.08.2019

po

107

06.09.2019

A L

11.09.2019

po

108

5.09.2019

M M

11.09.2019

po

109

28.08.2019

I H

11.09.2019

po

110

09.09.2019

K P

11.09.2019

po

111

10.09.2019

ISP

17.09.2019

po

112

02.08.2019

E S KSHH

20.09.2019

po

113

25.10.2019

ISP

29.10.2019

po

114

17.10.2019

M D

29.10.2019

po

115

30.10.2019

G S

08.11.2019

po

116

07.11.2019

K H

15.11.2019

po

117

23.12.2019

P G

24.12.2019 1060/1

Po

118

18.12.2019

PS

27.12.2019

po

119

10.01.2020

J D

22.01.2020

 

120

17.01.2020

E D

20.01.2020

 

121

17.01.2020

P S

21.01.2020

 

122

20.01.2020

E D

24.01.2020

 

123

22.01.2020

G H

22.01.2020

 

124

29.01.2020

Xh Sh

06.02.2020

 

125

30.01.2020

E D

05.02.2020

 

126

30.01.2020

E D

07.02.2020

 

127

30.01.2020

M B

06.02.2020

 

128

05.03.2020

I S

15.03.2020

 

129

27.03.2020

L Dh

20.04.2020

 

130

02.04.2020

O N

02.04.2020

 

131

15.04.2020

S L

28.04.2020

 

132

19.05.2020

B Sh

29.05.2020

 

133

06.06.2020

A D

10.06.2020

 

134

09.06.2020

N XH

15.06.2020

 

135

10.06.2020

B L

24.06.2020

 

136

22.06.2020

E P

22.06.2020

 

137

06.07.2020

R

06.08.2020

 

138

16.07.2020

L H

24.08.2020

Me tarif

139

20.07.2020

L H

28.07.2020

 

140

20.07.2020

E Gj

28.07.2020

 

141

22.07.2020

D K

22.07.2020

 

142

23.07.2020

D P

28.07.2020

 

143

24.07.2020

A B

28.07.2020

 

144

21.08.2020

C B

31.08.2020

 

145

24.08.2020

B N

31.08.2020

 

146

25.08.2020

A B

03.09.2020

 

147

27.08.2020

A R

02.09.2020

 

148

23.12.2020

A D

07.01.2021

 

149

9.11.2020

G S

14.12.2020

 

150

23.10.2020

P D

02.11.2020

 

151

22.09.2020

Dh K

29.09.2020

 

152

18.09.2020

A B

29.09.2020

 

153

15.09.2020

A B

21.09.2020

 

154

03.09.2020

A B

15.09.2020

 

155

03.09.2020

A D

10.06.2020

Me tarif

156

27.08.2020

A R

02.09.2020

 

157

25.08.2020

A B

03.09.2020

 

158

5.01.2021

A. D.-Kërkesë për informacion

7.01.2021

Kthyer përgjigje

-

159

1.02.2021

A. D.-Kërkesë për informacion

12.02.2021

Kthyer përgjigje

-

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03. 2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.