Raporti mbi Buxhetin e Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përgatitur dhe paraqet raportin “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2016” në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat “a”, “b”; ...
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përgatitur dhe paraqet raportin “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2015” në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a, b; të ligjit 154/2014 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit....
Raporti “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2014” është përgatitur në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat ..
Raporti “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2013” është përgatitur në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a-b; ligjit...
Raporti “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2012” është përgatitur në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a-b; ligjit...
Në përputhje me kërkesat e nenit 164, të “Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”,nenit 18, të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”,...