Raporti i Aktivitetit

Viti 2014 ka përfaqësuar për KLSH vitin e dytë të zbatimit të Strategjisë së tij të Zhvillimit 2013-2017, të bazuar në drejtimet kryesore strategjike të INTOSAI -t dhe EUROSAI-t..
Gjatë vitit 2013, KLSH për realizimin e misionit të tij kushtetues është fokusuar në dy kolona kryesore, në Strategjinë e Zhvillimit të KLSH-së 2013-2017, (2013-a ishte viti i parë i zbatimit të saj), si dhe në moton e Kongresit INCOSAI XXI të INTOSAI...
Kontrolli i sigurimit të cilësisë, si një proces i cili synon të garantojë një përmirësim të vazhdueshëm të punës audituese në zbatim të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të auditimit, ka qenë dhe mbetet në vazhdimësi një ndër objektivat kryesorë të veprimtarisë së KLSH-së....
Tiranë më, datë 19 Mars 2013, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj paraqiti Raportin e Performancës së institucionit për vitin 2012, përpara Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit