Lidhje

Institucione Qendrore

Presidenti i Republikës
http://www.president.al

Kuvendi i Shqipërisë
http://www.parlament.al/

Këshilli i Ministrave
http://www.keshilliministrave.al/

Gjykata Kushtetuese
http://www.gjk.gov.al/

Prokuroria e Përgjithshme
http://www.pp.gov.al/

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive ILDKP
http://www.hidaa.gov.al/


Lidhje me Institucione të Auditimit

INTOSAI
Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve të Larta të Auditimit.
http://www.intosai.org/

EUROSAI
Organizata Europiane e Institucioneve të Larta të Auditimit.
http://www.eurosai.org/

ECA
Gjykata Europiane e Llogarive
http://www.eca.europa.eu/

SIGMA
SIGMA, është një inisiativë e përbashkët e OECD dhe Bashkimit Europian, e financuar nga BE. SIGMA mbështet vendet Kandidate, Kandidate të Mundshme për në BE si dhe ato fqinje europiane, në reformat e administratës publike.
http://www.sigmaweb.org/

ZAP
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.
http://www.oag-rks.org/


Lidhje te Vlefshme

Q.P.Z
Qendra e Publikimeve Zyrtare
http://www.qpz.gov.al

QKR
Qendra Kombëtare e Regjistrimit
http://www.qkr.gov.al

DPD
Drejtoria e Përgjithëshme e Doganave
http://www.dogana.gov.al


Organizata Jo Fitimprurëse

TIA
Transparency International Albania
http://www.tia.al

Alternativa Civile
http://www.alternativacivile.com/

IDRA
Instituti për Zhvillimin e Kërkimit dhe Alternativave
http://www.idra-al.org/

SOROS
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
http://www.soros.al

ZMK
Zyra Për Mbrojtjen e Konsumatorëve
http://www.konsumatori.org/