Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit

 

cv shqip ashehu_copy_1Dr. Arben Shehu është Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit i zgjedhur me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 34/2020, datë 2 korrik 2020.

Prej vitit 2004 deri në zgjedhjen e Dr. Arben Shehu, si Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, ai ka qenë Lektor i Kriminalistikës, pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetit të Tiranës.

Zoti Shehu është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me rezultate të larta në vitin 2002 dhe mban gradën Doktor i Shkencave në të Drejtën Penale, vlerësuar me pikët maksimale. Dr. Arben Shehu në vazhdim ndjek ciklin për marrjen e gradës “Profesor i Asocuar”.

Ai ka një eksperiencë të gjatë akademike, kualifikime cilësore në fushën e të Drejtës Penale, shumë publikime si autor në disa revista kombëtare dhe ndërkombëtare për tema juridike dhe financiare.

Gjatë karrierës së tij profesionale ka marrë pjesë në konferenca shkencore të rëndësishme, duke bashkëpunuar me institucione akademike prestigjoze si Universiteti i Rotterdamit, Universtiteti “Nicolae Titulescu”, në Rumani, etj.

Dr. Arben Shehu është i diplomuar edhe në Ekonomi. Që prej vitit 2003 ka një përvojë të spikatur në zbatimin e ligjit, si ushtrues aktiv edhe i profesionit të avokatisë, në përfaqësim të çështjeve ekonomike dhe ligjore.