Konferenca e dytë shkencore

Ky aktivitet është Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së. Në dhjetor të vitit 2012 u mbajt Konferenca e Parë Shkencore e KLSH-së për Auditimin e Jashtëm Publik, përmes të cilit KLSH krijoi traditën më të mirë të vlerësimit institucional të aktiviteteve të saj dhe punës së secilit individ.

Konferenca e Parë Shkencore u përqendrua tek Historiku i KLSH-së 1925-2012. Kjo traditë pozitive e cila u vendosën në vitin 2012 do të ndiqet vit pas viti.

Axhenda - Konferenca e II-të Shkencore Vjetore

Njoftim - KLSH organizon Konferencën e II-të Shkencore Vjetore me temë " Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotme"

Botimi - Konferenca e II-të Shkencore Vjetore "Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit për një menaxhim publik të përgjegjshëm në sfidat e sotem"