KLSH në Media

Kontrolli i Lartë i Shtetit falenderon të gjitha mediat e vendit, televizionet, radiot, gazetat dhe revistat, për përcjelljen me profesionalizëm dhe vërtetësi të mesazheve dhe njoftimeve për shtyp të KLSH, si dhe për bashkëpunimin efikas me institucionin. drejtuesit dhe audituesit e lartë të institucionit, duke u dhënë hapësirën e nevojshme për të shprehur idetë dhe opinionet e tyre në shtyp.