Institucione Homologe

INTOSAI
Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve të Larta të Auditimit.
http://www.intosai.org/

EUROSAI
Organizata Europiane e Institucioneve të Larta të Auditimit.
http://www.eurosai.org/

ECA
Gjykata Europiane e Llogarive
http://www.eca.europa.eu/

SIGMA
SIGMA, është një inisiativë e përbashkët e OECD dhe Bashkimit Europian, e financuar nga BE. SIGMA mbështet vendet Kandidate, Kandidate të Mundshme për në BE si dhe ato fqinje europiane, në reformat e administratës publike.
http://www.sigmaweb.org/

ZAP
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.
http://www.oag-rks.org/