KLSH nis auditim në Ministrinë e Brendshme dhe Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara

18.01.2021Kontrolli i Lartë i Shtetit do të realizojë auditim në Ministrinë e Brendshme dhe Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara.

Me vendim të kryetarit të KLSH, fokusi i auditimit ka për objekt “Auditimin Financiar dhe të Përputhshmërisë”, për periudhën 01. 01. 2018 deri më 30.03 2021.