Vendim nr. 36 datë 14.05.2020 Për adresimin e problematikave të shfaqura mbi çështjet e "Teatrit Kombëtar" dhe propozimin për pezullimin e vendimarrjeve mbi këtë objekt nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës dhe Përgjija e Bashkisë Tiranë

Vendim nr. 36 datë 14.05.2020 Për adresimin e problematikave të shfaqura mbi çështjet e "Teatrit Kombëtar" dhe propozimin për pezullimin e vendimarrjeve mbi këtë objekt nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës

Përgjija e Bashkisë Tiranë, nr.15803/1 prot, datë 01/06/2020, administruar nga KLSh me nr.428 prot, datë 03/06/2020.