Standardet e Kontrollit të KLSH-së

Standardet e kontrollit janë kërkesat më të domosdoshme për veprimtarinë e një kontrollori.

Standardet e kontrollit të KLSH japin një kuadër të gjerë për të gjithë kontrollorët, në mënyrë që puna e tyre të shërbejë për përmirësimin e administrimit publik, të mbikëqyrjes e të përgjegjshmërisë. Këto standarde, nuk tentojnë të zëvendësojnë metodikat apo rregulloret e veçanta, për tipe të ndryshme kontrolli, por ato përfaqësojnë kërkesa të miratuara, të cilat lenë vend që kontrollorët, gjatë punës së tyre, t’i përgjigjen rrethanave e fakteve që ka çdo subjekt kontrolli

Dokumenti i plotë