Standardet e Kontrollit

Në Kongresin Ndërkombëtar të Institucioneve Supreme të Auditimit (INCOSAI), mbajtur në Montevideo (1998), u ra dakort që të aprovohet formalisht përpunimi i udhëzuesave për implementimin e Standarteve Audituese të Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI).
Ligji i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Manuali i Auditimit Financiar Ligji nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit"
Standardet e kontrollit janë kërkesat më të domosdoshme për veprimtarinë e një kontrollori.