Raport për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Vitit 2012

Raporti “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2012” është përgatitur në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a-b; ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr.8599, datë 1/6/2000, neni 18, pika 1, gërmat a-b dhe të ligjit nr. 9936, datë 26/6/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenet 62 e 63; si dhe të ligjit nr. 10487, datë 5/12/2011 “Për Buxhetin e vitit 2012”.

Dokumenti i plotë