Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

2020 organika shkurt

Miratuar me Vendim Nr.134, date 23.10.2019

Burimet Njerëzore

Struktura e KLSH-së  1 Shkurt 2020