Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

organika shqip_page_1

Miratuar me Vendimin nr. 238 datë 21.12.2018 (ndryshuar)

Burimet Njerëzore

Urdhër nr 121 datë 22.06.2017 "Për vlerësimin e Rezultateve në punë të punonjësve të KLSH për 6-mujorin e pare 2017"

Struktura e KLSH, Dhjetor 2018