Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

organika 2020 korrik

pdf Struktura e KLSH-së   gusht 2020

Miratuar me Vendimin e Kryetarit te KLSH Nr.84, date 28.07.2020

Burimet Njerëzore