Kodi Etik i KLSH-së dhe ISSAI 30

Bazuar në Ligjin Nr. 154/2014 datë 27/11.2014 “ Për organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 37, sipas të cilit:

“Punonjësit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, duhet të ushtrojnë detyrat e tyre në mënyrë profesionale dhe në përputhje me përcaktimet e bëra në këtë ligj, legjislacionin mbi shërbimin civil, rregulloren e brendshme të institucionit, standardet e auditimit dhe  Kodin e Etikës

pdf Kodi i Etikës

pdfVendimi i Kryetarit të KLSH-se, nr. 27, datë 20/04/2018, për miratimin e  “Kodi Etik i Kryetarit dhe Drejtuesve të Lartë të KLSH”

pdfVendimi i Kryetarit të KLSH-së, nr. 28, datë 23/04/2018, për një shtesë në “Kodi Etik i Kryetarit dhe Drejtuesve të Lartë të KLSH”

ISSAI 30 - Kodi Etik, miratuar në Kongresin e XXII- të INTOSAI- t, në dhjetor 2016, në Abu Dhabi.

pdf ISSAI 30 - Kodi Etik