Kërkesë për Prezantim Punimesh Shkencore

05.11.2013

Kërkesë për Prezantim Punimesh Shkencore
Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së
“Roli I SAI-ve për një Menaxhim Publik të Përgjegjshëm në Sfidat e Sotshme”
Datat e Konferencës

12 - 13  Dhjetor 2013

Vendi

Tiranë, Shqipëri

Data të Rëndësishme

Afati i Dorëzimit të Punimeve: 25 Nëntor 2013
Regjistrimi Përfundimtar: 05 Dhjetor 2013

Rreth Konferencës

Ky aktivitet është Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së. Në dhjetor të vitit 2012 u mbajt Konferenca e Parë Shkencore e KLSH-së për Auditimin e Jashtëm Publik, përmes të cilit KLSH krijoi traditën më të mirë të vlerësimit institucional të aktiviteteve të saj dhe punës së secilit individ. Konferenca e Parë Shkencore u përqendrua tek Historiku i KLSH-së 1925-2012. Kjo traditë pozitive e cila u vendosën në vitin 2012 do të ndiqet vit pas viti.

Temat

•Rëndësia e rritjes së rolit mbikëqyrës të auditimit publik mbi financat shtetërore, nën pikëpamjen dhe kontekstin e krizës globale ekonomike;
•Transparenca dhe cilësia e informacionit për publikun si kushte të domosdoshme për forcimin e disiplinës financiare në sektorin publik;
•Bashkëveprimi ndërmjet auditimit të jashtëm dhe auditimit të brendshëm publik për të pasur kujdes të duhur dhe qeverisje të mirë;
•Këshillimi dhe rritja e cilësisë së auditimit nëpërmjet auditimeve të performancës;
•Tema të tjera me interes

Drejtues të Konferencës

Dr. Bujar Leskaj
Prof. Dr. Jorgji Bollano
Asoc. Prof. Dr. Manjola Naço
Dr. Reinald Muça
Ms. Irena Islami

Udhëzime për Paraqitjen e Punimeve

Dorëzimet e punimeve pranohen deri në 30 nëntor 2013. Të gjitha aplikimet duhet të jenë krejtësisht origjinale, të pa publikuara më parë dhe nuk duhet të jenë njëkohshëm nën konsideratë ose të planifikuara për prezantimin diku tjetër. Të gjitha punimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike anëtarëve të Komisionit Konferencës:  rmuca@klsh.org.al; iislami@klsh.org.al

Të gjitha aplikimet duhet të shtypen, me hapësirë 2.5 cm apo 1 inch kufij nga bordet e formatit word, duke përdorur 12 pikë font Times New Roman në një file të vetëm MS Word.

Të gjitha aplikimet duhet të kenë një titull, autorët (emrat, përkatësitë, e-mail të gjithë autorët dhe një simbol (*) për autorin përkatës), një Abstrakt (jo më shumë se 150 fjalë), 3-5 fjalë kyçe dhe tema të jetë nga grupet 1 - 3. Punimet nuk duhet të kalojnë 12 faqet, duke përfshirë abstraktin, tekstin (Hyrje, Teoria, Metodat, Gjetjet, Diskutimet, Konkluzionet dhe implikimet), tabelat, figurat dhe referencat.

Të gjitha aplikimet do të shqyrtohen. Zgjedhja mund të bazohet edhe përmes prezantimit paraprak të abstrakteve; por preferohen punimet e përfunduara. Përzgjedhja për përfshirje në programin e konferencës do të mbështetet mbi cilësinë, origjinalitetin, dhe rëndësinë në përputhje me procesin e shqyrtimit të punimeve.

Punimet e pranuara do të publikohen në librin Punimet e Konferencës së Dytë Shkencore të KLSH-së 2013-2014. Kërkesat specifike të formatimit jepen në seksionin për prezantimin e punimeve. Punimet e pranuar mund të konsiderohet për botim në revista akademike të përzgjedhura.

Autorët që dorëzojnë punime akademike njëkohësisht pranojnë se, në qoftë se aplikimi i tyre përzgjidhet, të paktën një autor do të marrë pjesë në konferencë.

Në rastin e të jashtëzakonshëm të mos pjesëmarrjen-, autori përkatës i regjistruar për pjesëmarrje në konferencë do të marrë me postë dokumentet e zhvillimit dhe punimeve të konferencës me postë.

Tarifat e Konferencës:  pa pagesë.