KLSH merr pjesë në seminarin me temë “Të kontribuosh në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në sferën e parandalimit dhe eliminimit të pasojave të fatkeqësive dhe katastrofave”

04.11.2019

Në datën 30 tetor 2019, Grupi i Punës i EUROSAI-t për Auditimin e Fondeve të Alokuara për Fatkeqësitë dhe Katastrofat, dhe SAI i Serbisë organizuan në Beograd seminarin me temë: “Të kontribuosh në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në sferën e parandalimit dhe eliminimit të pasojave të fatkeqësive dhe katastrofave”. Në të morën pjesë përfaqësues nga SAI-t e Ukrainës, Serbisë, Turqisë, Polonisë dhe Rumanisë, ndërsa KLSH u përfaqësua nga audituesit Ermira Vojka, Arminda Bushi dhe Dorel Balliu.

Ky seminar u organizua në vijimësi të takimit të V-të që u zhvillua në Tiranë në datat 24-25 prill 2019, dhe në kuadër të implementimit të objektivit strategjik nr. 3 të Grupit të Punës të EUROSAI-t për Auditimin e Fondeve të Alokuara për Fatkeqësitë dhe Katastrofat “Të kontribuosh në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm”. Seminari kishte në fokus të diskutimeve çështjet aktuale që lidhen me parandalimin dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive dhe katastrofave.

Ndër prezantimet që u paraqitën dhe u diskutuan ishin prezantimi rezultateve të auditimeve të kryera nga SAI i Polonisë dhe Ukrainës por me interes u ndoq edhe prezantimi i ekspertes së jashtme znj. Olena Tkach me temë “Pasojat e ndryshimeve klimaterike-menaxhimi i riskut të fatkeqësive”. Në këtë prezantim vihej theksi tek pasojat që kanë sjellë ndryshimet klimaterike në rritjen e riskut nga fatkeqësitë dhe lidhjen që ka menaxhimi i riskut ndaj fatkeqësive në nivel lokal-kombëtar dhe global.

Seminari përfundoi me mesazhin se roli i Institucioneve Supreme të Auditimit në parandalimin dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive dhe katastrofave është shumë i rëndësishëm. SAI-t me anë të auditimeve të kryera ndërgjegjësojnë qeveritë që të ulin riskun e prekjes nga fatkeqësitë dhe vënë theksin që një pjesë të fondeve të alokuara të shkojnë për kërkime dhe studime shkencore që ndihmojnë parandalimin dhe ulin mundësinë për të ndodhur fatkeqësitë.

beograd tetor