KLSH merr pjesë në seminarin mbi Ndërtimin e Mirëbesimit – Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit në sigurimin e besueshmërisë së të dhënave fiskale

03.12.2019

Në datat 28-29 nëntor 2019, Në Helsinki të Finlandës, u organizua semunari për “Ndërtimin e mirëbesimit – Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit në sigurimin e besueshmërisë së të dhënave fiskale”. Institucionet Supreme të Auditimit (SAI-t) e vendeve të BE-së, autoritetet e statistikave finlandeze dhe greke dhe përfaqësuesit e qeverisë qendrore finlandeze u mblodhën sëbashku për të diskutuar rëndësinë e të dhënave të besueshme në drejtimin dhe monitorimin e financave të qeverisë së përgjithshme. Seminarin e përshëndeti znj. Tytti Yli-Viikari, Auditor i Përgjithshëm i Finlandës, e cila u shpreh se duhen diskutuar dhe gjetur mënyra të përbashkëta për të siguruar besueshmërinë e të dhënave fiskale. Në një botë me ndryshim, është gjithnjë e rëndësishme të ruhet besimi në informacionin e qeverisë dhe të sigurohet që të dhënat fiskale janë të besueshme. Të dhënat statistikore jo të besueshme dhe jo të plota kanë shkaktuar probleme në të kaluarën e fundit, gjatë krizës së euros.

Sipas znj. Tytti Yli-Viikari, Auditor i Përgjithshëm i Finlandës, autoritetet Supreme të Auditimit duhet t’u sigurojnë qytetarëve dhe vendimmarrësve informacion të besueshëm. Besueshmëria e të dhënave fiskale mund të sigurohet, për shembull, me udhëzime të zakonshme, rregullore, monitorim dhe auditim të jashtëm.

helsinki1

Pjesëmarrës në seminar ishin Olli Rehn, Guvernatorin e Bankës së Finlandës, i cili shërbeu si Komisioner Evropian gjatë krizës së euros, Martti Hetemäki, Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Financave dhe Marjo Bruun, Drejtor i Përgjithshëm i Statistikat Finlanda. Folësit ndërkombëtarë përfshijnë Mariana Kotzeva, Drejtorin e Përgjithshëm të Eurostat, Delphine Moretti, një përfaqësuese e OECD, dhe Athanasios C. Thanopoulos, President i Autoritetit Helenik Statistikor.

Fokusi kryesor i seminarit ishtë besueshmëria e të dhënave fiskale. Të dhëna të tilla përfshijnë të dhëna të kontabilitetit të sektorit publik, si dhe statistika dhe parashikime në lidhje më financat e qeverisë. Në fjalën e tij z. Matti Okko, Drejtor në Zyrën Kombëtare të auditimit të Finlandës, theksoj fakte konkrete për rëndësinë e besueshmërisë së të dhënave. Kriza ekonomike evropiane ishtë një dëshmi konkrete e asaj që ndodh kur vendimet merren mbi bazën e të dhënave jo të besueshme. Duket se statistikat ekonomike ishin shtrëmbëruar dhe ishin mbajtur informacione thelbësore për detyrimet. Prandaj është e rëndësishme që autoritetet të sigurojnë të dhëna statistikore dhe parashikuese të besushme në financat e përgjithshme të qeverisë dhe SAI-t duhet të sigurojnë besueshmërinë e këtyre të dhënave.

Në fjalën e tij të hapjes, z. Martti Hetemäki, Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Financave, tha “Qëndrueshmëria fiskale është ndërtuar mbi autoritete të besueshme, të dhëna të fuqishme dhe rregulla të arsyeshme të politikës fiskale. Sidoqoftë, ajo që nevojitet përveç tyre është disiplina e tregut. Përpjekjet për të dhëna të besueshme fiskale bëhen si në nivelin ndërkombëtar ashtu edhe në atë kombëtar.

Z. Olli Rehn, Guvernator i Bankës së Finlandës, i cili shërbeu si Komisioner Evropian gjatë krizës së euros, u shpreh në fjalimin e tij kryesor në seminar se “Në vitet e fundit, BE ka rritur përpjekjet e saj në udhëzime dhe monitorim në lidhje me statistikat dhe rregullimin e politikës fiskale. Sidoqoftë, përgjegjësia për të dhëna të besueshme dhe vendime të qëndrueshme i takon secilit Shtet Anëtar".

Në fund të çdo seksioni konkluzionet paraqiteshin në grafe, ku ishin vendosur elementët kryesor të prezantimeve.

Në këtë seminar, KLSH u përfaqësua nga znj. Helena Solis, audituese në Departamentin e Auditimit të Buxhetit të Shtetit dhe znj.Elisa Metaj, specialiste në sektorin e Statistikave.