KLSH merr pjesë në seminarin e zhvilluar mbi “Auditimet në prokurimin publik 2018”.

07.06.2018

Në datat 31 Maj dhe 1 Qershor 2018, u zhvillua në Athinë, Seminari i Auditimit të Prokurimit Publik 2018, i cili ishte organizuar nga Gjykata Greke e Auditimit, si një aktivitet lidhur me përditësimin e dokumenteve të Auditimit të Prokurimit Publik të përgatitura nga Komiteti i Kontaktit i Institucioneve Supreme të Auditimit të Bashkimit Evropian.

Gjatë punimeve të dy ditëve, u paraqitën 18 prezantime nga eksperienca në auditimet e prokurimeve publike të SAI-ve, të ndryshëm si dhe u realizuan workshope në grupe të ndryshme. Në këtë event, KLSh u përfaqësua nga z. Vullnet Karafilaj Kryeauditues, znj. Mariola LLanaj Kryeauditues dhe znj. Miranda Haxhia Auditues i Lartë.

athina1Komiteti i Kontaktit i Institucioneve Supreme të Auditimit të Bashkimit Evropian krijoi, në vitin 2004, një Grup Pune për Prokurim Publik, me iniciativën e SAI të Irlandës. Ky grup prodhoi katër dokumente që synonin të ndihmonin auditorët në auditimet lidhur me prokurimin publik, të cilat u përditësuan dhe u zhvilluan më tej nga një grup pune i ardhshëm i bashkë kryesuar nga SAI i Belgjikës dhe Sllovenisë:

1. Udhëzues për Audituesit, bazuar në Direktivën 2004/18 / EC të Prokurimit të Sektorit Publik të Bashkimit Evropian (BE), duke përfshirë përmbledhjet e vendimeve më të rëndësishme të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian (NJBGJ)
2. Modeli i Performancës së Prokurimit, duke përfshirë pyetjet kyçe të zhvilluara si referenca referuese për auditorët që vlerësojnë performancën e funksionit të prokurimit në organet e sektorit publik.
3. Një listë kontrolli për Auditimin Financiar dhe Pajtueshmërisë së Prokurimit Publik, që duhet të përdoret gjatë auditimit të proceseve të prokurimit publik.
4. Përmbledhje të raporteve të auditimit të publikuara nga Institucionet Supreme të Auditimit të BE-së (SAI).

Në tetor 2016, me iniciativën e SAI të Portugalisë, Komiteti i Kontaktit promovoi një përditësim të ri të dokumenteve të përmendura. Në fakt, për të qëndruar koherente , dokumentet e auditimit të prokurimit publik duhej të përshtateshin me direktivat e reja të BE-së të vitit 2014 lidhur me prokurimin publik.

Nën udhëheqjen e Gjykatës së Audituesve të Portugalisë, përditësimi u zhvillua nga një ekip përfaqësuesish të SAI-ve në vijim: Belgjika, Kroacia, Republika Çeke, Gjykata Evropiane e Revizorëve, Finlanda, Greqia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania dhe Republika Sllovake.

Shqyrtimi përbëhej kryesisht nga:
• Përshkrimi i përmbajtjes së re të Direktivave Evropiane për prokurimin publik
• Përditësimi i referencave në jurisprudencën e GJEDNJ
• Përfshirja e referencave për shkeljet më të zakonshme të prokurimeve publike
• Redaktimi i pyetjeve të auditimit në lidhje me direktivat (duke përfshirë procedurat e reja të prokurimit dhe fushat e reja të trajtuara, siç janë ndryshimet në kontratat dhe koncesionet)
• Përditësimi i shënimeve për disa pyetje të listës së kontrollit, dhe
• Përditësimi i përmbledhjeve të raporteve të auditimit të ISA-ve .
Seminari i Auditimit të Prokurimit Publik 2018 i mbajtur në Athinë, si objektiv kryesor i të tij kishte që SAI-t dhe audituesit e tyre të jenë të vetëdijshëm për dokumentet e përditësuara dhe për të promovuar përdorimin efektiv të këtyre dokumenteve në auditimet e SAI-t.

Seminari u mbajt për të përmbushur objektivat e mëposhtme:
a. Diskutimi mbi ndryshimet kryesore të paraqitura nga Direktivat 2014 të Prokurimit Publik të BE-së;
b. Njohja e SAI-ve dhe audituesve me dokumentet e përditësuara të Komitetit të Kontaktit të BE-së mbi Auditimin e Prokurimit Publik;
c. Sigurimi i vlerësimit përfundimtar dhe kontributit për shqyrtimin e këtyre dokumenteve;
d. Nxitja e përdorimit efektiv të këtyre dokumenteve në auditimet e SAI-ve;
e. Shpërndarja e rezultateve të përditësuara të auditimit në fushën e auditimit të prokurimeve publike.

Përfaqësuesit e SAI-ve pjesëmarrëse gjithashtu patën mundësi për të diskutuar ndryshimet kryesore të paraqitura nga Direktivat 2014 të Prokurimeve Publike të BE-së dhe për të ndarë rezultatet e përditësuara të auditimit në fushën e auditimit të prokurimeve publike.

Përveç kësaj, pjesëmarrja e SAI-ve siguroi vlerësimin përfundimtar dhe kontributin e tyre në punën e rishikimit të këtyre dokumenteve.
Gjatë këtij seminari të gjithë përfaqësuesve të SAI-ve, ju krijua mundësia të njihen dhe të informohen mbi zhvillimet më të fundit të legjislacionit evropian të prokurimit publik jurisprudencës, u diskutuan çështjet të auditimit të prokurimeve publike dhe u shkëmbyen përvojat me auditues nga SAI të tjera të BE-së, me qëllimin që kur të kthehen në SAI-t e tyre, këta përfaqësues pritet të përdorin këtë njohuri dhe përvojë në auditimet e tyre dhe ta ndajnë atë me kolegët e tyre.

athina2_copy_1

Ky event u hap me fjalën përshëndetëse të Presidentit të Gjykatës së Llogarive Greke znj. Androniki Theotokatou, si dhe nga z. Vítor Caldeira, President i Gjykatës së Llogarive të Portugalisë, dhe z. Dimitrios Avlonitis, Sekretari i Përgjithshëm i Tregtisë, i Qeverisë së Republikës Greke të cilët krahas fjalëve mikpritëse, prezantuan si objektiv kryesor i të tij kishte që SAI-t dhe auditorët e tyre të jenë të vetëdijshëm për dokumentet e përditësuara dhe për të promovuar përdorimin efektiv të këtyre dokumenteve në auditimet e SAI-t.
Dita e parë e seminarit vijoi me prezantimet mbi sfidat e shteteve anëtare të BE për implementimin dhe zbatimin e Direktivave të BE-së për Prokurimin Publik, mbajtur nga z. Christos Detsaridis, Asistent Profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Thrakës.

Nga znj. Helena Abreu Lopes, Këshilltare e Tribunalit të Kontesë, Portugali u prezantuan ndryshimet kryesore të paraqitura nga Direktivat e BE-së të vitit 2014 mbi Prokurimin Publik dhe Udhëzimet për Auditorët.
Gjithashtu vijuan dhe u prezantuan nga z. Ioannis Sarmas, nënkryetar i Gjykatës Greke të Auditimit Praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian (GJEDNJ) në veçanti: kontratat që nuk mbulohen nga direktivat, kontratat ndërmjet subjekteve publike dhe modifikimet e kontratës.Roli i Autoritetit të Vetëm të Prokurimit Publik Grek, nga z.Georgios Katapodis,Konçesionet dhe Partneritetet Publik Private nga z. Ioannis Kitsos, anëtar i Autoritetit të Prokurimit Publik të Pavarur Grek.

Në ditën e dytë të seminarit nga z. Giovanni Coppola, Kryetar i Dhomës së Gjykatës së Llogarive Itali u prezantua puna që është kryer nga Komitetit të Kontaktit për parandalimin dhe luftimin e parregullsive dhe mashtrimeve: aktivitetet dhe rezultatet e lidhura me prokurimet publike si dhe u prezantuan Udhëzuesit për auditimin e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik nga znj Blanka Bolerazka, Udhëheqëse e Njësisë, Zyra Supreme e Auditimit, Republika Çeke si dhe

Listat kontrolluese për auditimin financiar dhe pajtueshmërinë e prokurimit publik, prezantuar nga Cristina Breden, Drejtore, pranë Gjykatës së Llogarive, Rumani.

Seminari i mbylli punimet me prezantimin e kryer nga përfaqësuesja e Zyrës së Auditimit të Rusisë e cila prezantoi sfidat për implementimin dhe përdorimin e dokumentave të hartuara nga Komiteti i Punës në lehtësimin dhe përmirësimin e punës audituese të SAI-ve.