KLSH Analiza vjetore 2013

analiza 2013Në bazë të Deklaratës së Limës (Kushtetuta e Institucioneve Supreme të Auditimit), Neni 16, Pika 1 dhe të ISSAI 8 ” Mbi Transparencen dhe pergjegjshmërinë””, parimet 7 dhe 8, si dhe në realizim të Misionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përcaktuar qartë në Strategjinë e tij të Zhvillimit 2013-2017, si ...”Informimi I  publikut dhe i Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencë, nga pushteti qendror, lokal dhe nga njësi të tjera publike, si dhe nxitja e përgjegjshmërisë në të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me standartet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për qeverisjen e mirë, nëpërmjet luftës kundër korrupsionit” KLSH paraqet përpara lexuesit këtë botim të ri.